Adatvédelmi tájékoztató

A jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza az Arsboni Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1149 Budapest, Egressy út 46/B 1. em. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-283611, cégjegyzésre jogosult: dr. Németh Márton) mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) által működtetett, http://www.karrier.arsboni.hu domainnéven és aldomain helyeken elérhető weboldalak és szolgáltatások (a továbbiakban együtt: Arsboni Karrier) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre, adattovábbításra, valamint az adatok nyilvánosságra hozatalára vonatkozó tájékoztatást. Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat az Üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismer el, és e szerint fejti ki az adatkezelési tevékenységeit.

Az Arsboni Karrier használatának megkezdésével az álláskeresők, álláshirdetők, valamint az oldal látogatói (továbbiakban együtt: felhasználók) elfogadják a jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit, és hozzájárulásukat adják a jelen adatvédelmi tájékoztató szerinti adatgyűjtéshez, adatkezeléshez, adattovábbításhoz, valamint az adatok nyilvánosságra hozatalához. A felhasználók az adatkezeléshez történő hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják.

Az Üzemeltető a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A személyes adatok kezelése minden esetben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 5. §-ban meghatározott jogalapokon alapul.

A kezelt adatok köre

Az Üzemeltető a regisztráció során vagy később a felhasználó által megadott alábbi adatokat kezeli:

(i)             a regisztráció feltételeként rendelkezésre bocsátandó adatok:

  • név; e-mail cím; IP cím;

(iI)           a regisztrációt követően rendelkezésre bocsátható adatok:

  • telefonszám; lakóhely; fénykép, végzettség; diplomaminősítés; nyevtudás; szakterület; szakmai gyakorlat ideje; érdeklődési terület; twitter-fiók; linkedin-profil címe; weboldal címe; publikációk, önéletrajz; bérigény.

Az adatkezelés célja

Az Üzemeltető az Arsboni Karrieren keresztül on-line magán-munkaközvetítői szolgáltatásokat nyújt. Az Üzemeltető a felhasználókkal kapcsolatos adatokat a következő célok érdekében használja fel:

(i)             regisztrálja a felhasználókat az Arsboni Karrieren nyújtott szolgáltatások igénybevétele;

(ii)           a szolgáltatások nyújtása, minőségellenőrzése, átdolgozása, illetve fejlesztése;

(iii)         az Üzemeltetőnek a felhasználókkal szemben fennálló szerződéses kötelezettségei és fogyasztóvédelmi eljárásai részeként, továbbá minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségei teljesítése; és

(iv)         a fentiekkel összefüggésben az Üzemeltető a felhasználókkal való közvetlen kommunikációja.

A felhasználókkal kapcsolatos adatokat az Üzemeltető csak addig őrzi, amíg azon cél megvalósításához szükséges, a cél elérésére alkalmas, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés vagy jogszabály azt lehetővé teszi. Az Üzemeltető nem gyűjt adatokat szükségtelen mértékben, sem olyan adatokat, amelyek szükségtelenek vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához.

Az adatkezelő személye

Az Arsboni Karrier használatával, szolgáltatásaival összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő és az adatfeldolgozó.

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

  1. Az álláskeresőknek nyújtott szolgáltatások igénybevevői

Az álláskeresőknek nyújtott szolgáltatások igénybevevői (továbbiakban: álláskeresők) az Arsboni Karrier oldalt felkereshetik, az álláshirdetések között böngészhetnek regisztráció, vagyis személyes adatok megadása nélkül is. Az álláshirdetésre való jelentkezés, álláskeresői profiloldal létrehozása, valamint a profiloldal által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevétele azonban személyes adatok megadásához kötött, regisztrációt igényel.

A regisztráció során ​a kötelezően megadandó adatok a név, valamint az e-mail cím, amelyek megadásával az álláskereső számára egy profiloldalt hoz létre az Üzemeltető. A regisztrációt követően az álláskereső az e-mailben kapott linkre kattintással tud eljutni a bejelentkező felületre.

Az álláskereső a kötelezően megadandó adatokat kivéve hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ezeket később pótolhatja. Az adatszolgáltatás a regisztráció, valamint a szolgáltatások igénybevétele során önkéntes, és az adatkezelés jogalapja az álláskereső jelen adatkezelési tájékoztató szerinti hozzájárulása.

  1. Az álláshirdetőknek nyújtott szolgáltatások igénybe vevői

Az álláshirdetőknek nyújtott szolgáltatások igénybe vevői (továbbiakban: álláshirdetők) az Arsboni Karrier oldalt felkereshetik, böngészhetik regisztráció, vagyis személyes adatok megadása nélkül is. Álláshirdetés feladásához, álláshirdetői profiloldal létrehozásához, valamint a profiloldal által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételéhez azonban regisztráció szükséges.

A regisztráció során ​a kötelezően megadandó adatok megadásával az álláshirdető számára egy profiloldalt hoz létre az Üzemeltető. A belépést követően az álláshirdetés feladása opció, valamint egyéb, a profiloldal adta szolgáltatások válnak elérhetővé.

Az adatszolgáltatás a regisztráció, valamint a szolgáltatások igénybevétele során önkéntes, és az adatkezelés jogalapja az álláshirdető jelen adatkezelési tájékoztató szerinti hozzájárulása.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

A személyes adatokhoz kizárólag az Üzemeltető tagjai férhetnek hozzá. Az Üzemeltető látja a regisztrálók profilját, számukra targetált ajánlatokat küldhet.

Regisztráció nélkül az oldalra látogató csak álláshirdetések között böngészhet, álláshirdetésre jelentkezést nem adhat le.

Az álláshirdető csak azzal az álláskeresővel kerül kapcsolatba, aki jelentkezett az általa meghirdetett állásra, egyéb álláskereső profilját nem látja, közvetlen kapcsolatot létesíteni nem tud.

Regisztrált álláskereső más regisztrált álláskereső profilját nem látja.

Adatbiztonsági intézkedések és adattovábbítás

Az Üzemeltető mindent megtesz azért, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi azokat az ésszerű fizikai, technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Üzemeltető köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására, amire jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Üzemeltető nem tehető felelőssé.

A felhasználó jogai

A felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, törlését vagy zárolását.

A felhasználó kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad a felhasználónak az általa kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozók nevéről és címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, valamint a személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait.

A tájékoztatás ingyenes. Az álláskereső ilyen jellegű kérését a lehető leghamarabb, de legfeljebb annak benyújtásától számított huszonöt napon belül teljesíti az Üzemeltető. ​A felhasználó ​az arsboni@arsboni.hu e-mail címre küldött e-mailben jogosult ​tájékoztatást kérni.

Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A felhasználók számítógépeinek egyes adatai és IP-címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra. A felhasználók IP-címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

Adattovábbítás, harmadik személyek adatkezelése

Az Üzemeltető jogszabályi rendelkezés hiányában csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

(i)  A szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban, az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

A szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel is végeztetheti.

Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülnek. Az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.

Az Üzemeltető együttműködik a bűnüldöző szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

Jogorvoslat

A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amely tiltakozással a felhasználó személyes adatának kezelését kifogásolhatja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kérheti. A tiltakozást az Üzemeltetőhöz a arsboni@arsboni.hu e-mail címre küldött e-mailben lehet megtenni. Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a felhasználót írásban tájékoztatja. Ha a felhasználó az Üzemeltető döntésével és intézkedéseivel nem ért egyet, akkor a felhasználó 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A felhasználó bejelentéssel Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Felelősség korlátozása

Az Üzemeltető a felhasználók által az Arsboni Karrier használata során tárolt, elérhetővé vagy közzétett és küldött adatokért minden felelősséget kizár. Ha az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket megszegi, illetve a szolgáltatás használata során kárt okoz, az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a jogi úton történő felelősségre vonás és a kár megtéríttetése érdekében.

Módosítás

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató módosítására.

Budapest, 2017. 10. 24.