fbpx

Adatkezelési tájékoztató – Arsboni Kft.

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az Arsboni Kft. (Budapest, 1052 Aranykéz utca 2. félemelet 3.), adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-123723/2017, a továbbiakban: adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben, az európai parlament és a tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletében (általános adatvédelmi rendelet – továbbiakban: GDPR), valamint a fenti jogszabályokhoz kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban – beleértve a később meghozott ilyen jogszabályokat is – meghatározott elvárásoknak. Jelen tájékoztató a fenti jogszabályok által meghatározott alapfogalmakat az azon jogszabályokban meghatározott jelentéstartalommal használja.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, különösen a jogszabályoknak való folyamatos és teljeskörű megfelelés céljából.

Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme mellett, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak hatálya kiterjed az adatkezelő által üzemeltetett karrier.arsboni.hu honlapon igénybe vehető olyan szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelésre (így különösen állásokra történő jelentkezés, álláshirdetés feladása, hírlevél-szolgáltatás, személyes önéletrajz-tanácsadás, rendezvényekre való regisztráció), mely az azt igénybe vevő (továbbiakban: érintett) személyes adatainak kezelését vonja maga után.

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Regisztráció során megadandó személyes adatok

Az adatkezelő az általa kezelt személyes, és különösen a kötelezően megadott adatok körét bármely szolgáltatás igénybevétele, és az ahhoz kapcsolódó regisztráció esetén, a szükségesség és arányosság, valamint a célhoz kötöttség alapelvének figyelembe vételével határozta meg. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok fajtáinak köre az adott szolgáltatás igénybevételekor egyértelműen és pontosan azonosítható, ezen felül jelen tájékoztató 6. pontja is tartalmazza.

 

3.2. Technikai adatok

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás – GDPR 32. cikk);
 • hitelessége biztosított (adatkezelés hitelessége – GDPR 49. preambulumbekezdés);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága – GDPR. 5. cikk) legyen.

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

3.3. Cookie-k (Sütik)

3.3.1. A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

3.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a karrier.arsboni.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

3.3.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A karreier.arsboni.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot az adatkezelő kizárólag anonim módon, statisztikák összeállításán keresztül a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

 1. A kezelt adatok megőrzési ideje

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a felhasználás szükségességét kiváltó ok megszűnését követő legfeljebb 180 naptári napon belül törli.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson [GDPR 6. cikk (1) a) pont] alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintett e hozzájárulása minden esetben kifejezett, és külső befolyástól mentes szabad akaratelhatározáson alapul. Az érintett személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában bármilyen (időbeli, módbeli stb.) korlátozás nélkül ingyenesen visszavonhatja. Az adatkezelő a technikai szolgáltatások zavartalan biztosításához szükséges mértékű továbbítástól és a 7. pontban meghatározott esetektől eltekintve az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítja, azokat nem adja ki.

 

 1. Az adatkezelés célja és terjedelme

 

6.1. Az adatkezelés célja az összes igénybe vett szolgáltatás esetén

 • a felhasználók regisztrációja az Arsboni Karrieren nyújtott konkrét szolgáltatások igénybevétele céljából. Az egyes szolgáltatásokra történő regisztráció nem eredményezi a többi szolgáltatás igénybevételét, az adatkezelés mindig a konkrétan meghatározott szolgáltatáshoz kapcsolódik,
 • a szolgáltatások nyújtása, minőségellenőrzése, átdolgozása, illetve fejlesztése,
 • az adatkezelőnek a felhasználókkal szemben fennálló szerződéses kötelezettségei és fogyasztóvédelmi eljárásai részeként, továbbá minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségei teljesítése, és
 • a fentiekkel összefüggésben az adatkezelő a felhasználókkal való közvetlen és indokolt kommunikációja.

Ezen célok elérése érdekében az adatkezelés konkrét módja az igénybe vett szolgáltatásoktól függ.

 

6.1. Hírlevélre feliratkozás esetén: Az adatkezelő az érintett feliratkozását követően hírlevelében – annak típusától függően – heti vagy havi rendszerességgel tájékoztatást küld az új tartalmairól, szolgáltatásairól, projektjeiről és álláskereséssel valamint karrierépítéssel kapcsolatos hasznos információkról. A hírlevelek reklámüzeneteket tartalmazhatnak. Ennek keretében az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat nyilvántartja és kezeli. Az érintett a hírlevelek fogadását technikailag egyszerűen kivitelezhető módon (a leiratkozás gomb megnyomásával) megszüntetheti.

Kötelezően megadandó és kezelt személyes adatok köre: Név, e-mail cím

Opcionálisan megadandó és kezelt személyes adatok köre: Cím, nyelvtudás, jogi szakvizsga megléte, diploma minősítése, lezárt egyetemi évek száma, közösségi média felületek (Facebook, LinkedIn, Instagram) linkjei, telefonszám.

 

6.2. Meghirdetett állásra történő jelentkezés esetén

Az adatkezelő az általa működtetett felületen az érintett személyes adatait álláshirdetésre való jelentkezés céljából nyilvántartja és a 7. pontban leírt módon és feltételekkel harmadik személynek továbbítja.

Kötelezően megadandó és kezelt személyes adatok köre: Név, e-mail cím, szakmai életúttal kapcsolatos releváns információk aggregátuma (életrajz).

Opcionálisan megadandó és kezelt személyes adatok köre: Cím, nyelvtudás, jogi szakvizsga megléte, diploma minősítése, lezárt egyetemi évek száma, közösségi média felületek (Facebook, LinkedIn, Instagram) linkjei, telefonszám.

Amennyiben az álláshirdetésben megjelölt munkáltató és az adatkezelő között olyan megegyezés áll fenn, hogy adatkezelő részt vesz a jelentkezők előszűrésében, adatkezelő jogosult a jelentkezővel kapcsolatba lépni az ezirányú kötelességének ellátása érdekében.

 

6.3. Személyre szabott CV tanácsadás esetén

Az adatkezelő az érintettek személyes adatait azok munkaerőpiaci elhelyezkedési esélyeit javító személyre szabott CV tanácsadás céljából nyilvántartja, összefüggő az adatkezelő személyes CV tanácsadásért felelős munkavállalói azt minden esetben megtekintik. Az érintett az adatkezelés céljával (álláskeresés sikeressége) összefüggő, és azzal szükséges és arányos, valamint időben korlátozott módon személyre szabott ajánlatot kap.

Kötelezően megadandó és kezelt személyes adatok köre: Név, email cím, szakmai életúttal kapcsolatos releváns információk aggregátuma (életrajz)

Opcionálisan megadandó és kezelt személyes adatok köre: Cím, nyelvtudás, jogi szakvizsga megléte, diploma minősítése, lezárt egyetemi évek száma, közösségi média felületek (Facebook, LinkedIn, Instagram) linkjei, telefonszám.

 

6.4. Rendezvényekre történő regisztráció esetén

Az adatkezelő az érintettek személyes adatait a rendezvény megfelelő biztosítása, az esetleges regisztrációs díj kiegyenlítésének ellenőrzése és a résztvevők azonosítása céljából nyilvántartja és kezeli. Harmadik személy által szervezett rendezvényre történő regisztráció esetén a rendezvény harmadik személy által történő biztosítása megfelelő biztosítása, az esetleges regisztrációs díj kiegyenlítésének ellenőrzése és a résztvevők azonosítása céljából nyilvántartja és kezeli, azt a konkrétan azonosítható harmadik személynek a lentebb leírt módon továbbítja.

Kötelezően megadandó és kezelt személyes adatok köre: Név, e-mail cím.

 

6.5. Munkáltatói álláshirdetés feladása esetén

Az adatkezelés célja a munkáltatói álláshirdetést feladó számára a legideálisabb jelölt megtalálása. Az adatkezelő az érintett által megadott adatokat tárolja. Az opcionális adatok nyilvánosságnak szánt részét (nyilvános profil) a látogatók számára megtekinthetővé teszi.

Kötelezően megadandó és kezelt személyes adatok köre: Cégnév, e-mail cím

Opcionálisan megadandó és kezelt személyes adatok köre: cím, telefonszám, adószám, számlázási cím, weboldal, közösségi média felületek elérhetősége.

 

6.6. Nyereményjáték

A nyereményjátékok során megvalósuló adatkezelés körülményeit, feltételeit, a kezelt adatok körét, az adatkezelés célját, időtartamát, az adatkezelés jogalapját, az adathelyesbítés lehetőségét, az adatok megismerésére jogosult adatkezelők körét, az adatfeldolgozót az adott nyereményjáték során alkalmazott nyereményjáték szabályzat tartalmazza.

 

6.7. Speciális szolgáltatás igénybevétele nélküli regisztráció

Az Arsboni karrieroldalra történő regisztráció célja az érintett részéről az álláspiacon történő aktív részvétel. Az adatkezelés is ebből a célból történik. A regisztrációval az érintett hozzájárul, hogy az adatkezelés céljához szükséges mértékig, az arányosság elvének messzemenő figyelembe vételével korlátozott mértékben személye szabott ajánlatot kapjon. Az érintett hozzájárulását bármilyen korlátozás nélkül azonnali hatállyal ingyenesen visszavonhatja.

Kötelezően megadandó és kezelt személyes adatok köre: Név, email cím,

Opcionálisan megadandó és kezelt személyes adatok köre: Cím, nyelvtudás, jogi szakvizsga megléte, diploma minősítése, lezárt egyetemi évek száma, közösségi média felületek (Facebook, LinkedIn, Instagram) linkjei, telefonszám, szakmai életúttal kapcsolatos releváns információk aggregátuma (életrajz).

 

6.8. Joghallgatók foglalkoztatásáról szóló kiadvány igénylése 

Az adatkezelés célja a kiadvány eljuttatása az igénylő részére. Az igénylőt megadott elérhetőségein az Arsboni egyszeri alkalommal felkeresheti a kiadvány témájával kapcsolatos ajánlatával, érdeklődésével.

Az adatkezelés célja kifejezett hozzájárulás esetén az igénylő megkeresése díjmentes konzultáció, valamint díjmentes joghallgatók közvetítésének lehetőségével.

Kötelezően megadandó és kezelt adatok köre: ügyvédi iroda neve / cégnév , kapcsolattartójának e-mail címe.

Opcionálisan megadható adatok köre: kapcsolattartó telefonszáma, gyakornok foglalkoztatása.

 

 

 1. Adattovábbítás

Az adatkezelő adattovábbítást az alábbi esetekben végez.

 

7.1.Az adatkezelő által működtetett felületen történő állásjelentkezések kezelése

Ez esetben kizárólag a jelentkezési felületen megadott adatokat továbbítja az álláshirdetésben konkrétan és egyértelműen azonosított jogi személy (munkaerő-toborzó) felé. Az adatkezelő minden szükséges és arányos intézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy munkaerő-toborzó partnerei mindenben megfeleljenek az adatkezelésre vonatkozó jogszabályoknak.

7.2. Harmadik személyek által lebonyolított, de az adatkezelő által promotált és az általa biztosított felületen történő jelentkezések kezelése

Ez esetben az adatkezelő a jelentkezési felületen megadott adatokat továbbítja az álláshirdetésben konkrétan és egyértelműen azonosított jogi személy (harmadik személy rendezvényszervező) felé. Az adatkezelő minden szükséges és arányos intézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy rendezvényszervező partnerei mindenben megfeleljenek az adatkezelésre vonatkozó jogszabályoknak.

7.3. A szolgáltatás keretén belül észlelt jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban

Ilyen esetekben jogszabályban meghatározott módon az adatkezelő jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

7.4. Szerződéses partner igénybevétele

A szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az adatkezelő adott esetben szerződéses partnereivel is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok a szükségesség és arányosság követelményeinek megfelelően átadásra kerülnek. Az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezelő együttműködik a bűnüldöző szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

 

 1. Az adatokat megismerők köre

Az adatkezelő által kezelt adatokat, kivéve az adattovábbítás esetét, kizárólag az adatkezelő azon munkavállalói ismerik meg és kezelik, akik az igénybevett szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést és egyéb adminisztratív munkát végzik.

 

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, visszavonását, és élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával.

 

9.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő ezen tájékoztató közzétételével a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja.

 

9.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga gyakorlásának konkrét módja

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

9.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. A kérelemnek az adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül eleget tesz.

 

9.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, archiválási, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, nyomós közérdek alapján, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, a GDPR 18. cikke szerint meghatározott esetekben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

9.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

9.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből történő adatkezelése, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

9.8. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy adatkezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor bármilyen korlát nélkül ingyenesen visszavonja.

 

9.9. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat:

– a felvilágosítás megtagadása,

– a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,

– jogainak megsértése esetén,

– ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha

– az adatkezelő a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

A per elbírálása az adatkezelő, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

9.10. Adatvédelmi hatósági eljárás

Az érintett az adatkezelő által végzett adatkezelés ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet, melynek elérhetőségei az alábbiak:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu

 

 1. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens esetén az adatkezelő a GDPR szabályaival összhangban jár el. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett természetes személyek jogaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül a GDPR 34. szakaszával összhangban tájékoztatja az érintettet vagy érintetteket az adatvédelmi incidensről tényéről és a tervezett válaszintézkedésekről.

 

 1. Egyéb rendelkezések

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 1. Adatkezelési kapcsolattartó elérhetősége

Az érintett az adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos összes észrevételét, meglátását, illetve a GDPR alapján biztosított és jelen tájékoztató 9. pontjában felsorolt jogaihoz kapcsolódó tájékoztatással kapcsolatos igényét, panaszát, az adatkezelése ellen történő tiltakozást az arsboni@arsboni.hu e-mail címre írt elektronikus levélben jelezheti. A tájékoztatást az illetékes munkavállaló haladéktalanul, de legfeljebb húsz munkanapon belül megadja.

 

13. Chatbot

13.1. A kezelt adat meghatározása, az adatkezelési folyamat leírása

A kezelt adatok köre:
az érintett Facebook Messenger részére megadott vezeték- és utóneve; neme, Messenger-azonosítója; e-mail címe, telefonszáma, a feltett kérdések és válaszok, a levelezés tartalma

A folyamat leírása:
Az adatkezelés www.facebook.com/abkarrier/ cím Messenger alkalmazásán elérhető chatbot elindulása után az érintett erre vonatkozóan adott hozzájárulásával kezdődik. A chatbot elindulására az adatkezelő Facebook hirdetésére, vagy posztjára történő kattintás után, valamint az adatkezelő részére messenger üzenet küldése után kerül sor. A chatbot elindulását követően az érintettel folytatott beszélgetés teljes egészét a Facebook az Arsboni Karrier Facebook oldalán bejövő üzenetként rögzíti. A felhasználó azonosításához szükséges személyes adatokat valamint az érintett egyes válaszait a https://chatfuel.com/ chatbot platform rendszerében is rögzíti, ami a chatbot testre szabott működését szolgálja. A chatbot a beszélgetés során a felhasználó kérése esetén közvetíti az adatkezelő ajánlatait és lehetőséget biztosít azokkal kapcsolatos kérdésfeltevésekre. A beszélgetés során folyamatos lehetőség van az ajánlatok kérésének elutasítására és a chatbot-ról való leiratkozásra.

13.2. Az adatkezelés célja

– marketing (közvetlen üzletszerzési) cél, szolgáltatás értékesítése
– kérdés válasz funkció biztosítása

13.3. Az adatkezelés jogalapja

– az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, melyet az érintett a konkrét funkció használatának megkezdésekor ad meg

13.4. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei

– az adatkezelésre nem kerül sor.

13.5. Az adattovábbítás

– adattovábbításra a DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, a Facebook Inc. és a chatbot üzemeltetője, a Chatfuel Inc. részére  kerül sor.

13.6. A személyes adat kezelésének időtartama

– a chatbot-ról való leiratkozásig, de legfeljebb 1 évig