fbpx

A Társaság a Szabadságjogokért 1994-ben Budapesten alakult jogvédő és jogfejlesztő non-profit szervezet. Államhatalmi szervektől és pártoktól függetlenül működik, pénzügyi forrásait nagyrészt alapítványok biztosítják, tevékenységét nagytekintélyű tanácsadók segítik.

Kiemelt szakterületek

Adatvédelem Alkotmányjog Civil szervezetek joga Környezetvédelmi jog
E-mail cím: tasz@tasz.hu

Hosszú bemutatkozás

A Társaság a Szabadságjogokért fő célkitűzése, hogy az Alkotmányban és a nemzetközi egyezményekben deklarált alapvető jogok és jogelvek érvényesüljenek Magyarországon. Tevékenységünket olyan jogterületekre összpontosítjuk, ahol gyakoriak a jogsértések, és az áldozatok különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak.

A Társaság figyelmet fordít a személyi szabadság, az emberi méltóság, a magánszféra védelmére. Arra törekszik, hogy az állam csak különösen súlyos indokkal, elkerülhetetlen mértékben, és csak törvény alapján, megfelelő eljárási garanciák mellett korlátozza az alapvető jogokat. Különös figyelmet fordítunk:

* a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok nyilvánosságára
* a betegek jogaira, a HIV-pozitív személyek jogaira
* a kábítószerfogyasztók jogaira
* a hatóságok szabadságkorlátozó jogosítványaira és intézkedéseire.

Vezérlőelvünk, hogy a polgárok maguk rendelkezhessenek személyes adataik felhasználásáról, ugyanakkor a közélet dokumentumait mindenki megismerhesse.
Kiemelt figyelmet fordítunk azokra az esetekre, amikor az egészségügyi adatok bizalmas kezelése kerül veszélybe.

Feladatunknak tartjuk, hogy előmozdítsuk azon törvények megalkotását, melyek biztosítják, hogy az állampolgárok szabadon dönthessenek arról, hogy egy gyógykezelést vállalni akarnak-e. Az egészségügyi törvénybe foglalt jogok, úgymint a tájékoztatáshoz és a beleegyezéshez való jog, a kezelés visszautasításához való jog, a kapcsolattartás joga, valamint az egészségügyi adatok bizalmas kezeléséhez fűződő jog, a gyakorlatban maradéktalanul érvényesülhessenek.

Fontosnak tartjuk, hogy a HIV-pozitív emberek ne legyenek diszkriminációnak kitéve, sem munkahelyükön, sem az egészségügyi ellátásban, sem a társadalmi élet más színterein. Magyarország hagyjon föl az elavult járványügyi szabályok alkalmazásával a HIV-problémára: önkéntes együttműködésen alapuló tanácsadást, szűrést és gyógykezelést nyújtó intézmények lépjenek a hatósági kényszerrel végrehajtott kötelező szűrés és kezelés helyébe.

A TASZ elutasítja a drogbetegek és az alkalmi drogfogyasztók elleni büntetőjogi fellépést. Megítélésünk szerint nem a rendőri szigor fokozása, hanem a korrekt tájékoztatás, a megelőzés, a gyógyítás, és a rehabilitáció támogatása segíthet a drogprobléma megoldásában. Fokozott figyelemmel kísérjük a zárt intézetekben lévők (letartóztatottak, elítéltek, pszichiátriai gyógykezeltek, stb.) jogainak korlátozását, valamint az állami hatóságok szabadságkorlátozó jogosítványait és mindennapi intézkedéseit.

A TASZ fő tevékenységei

A TASZ a jogvédelem terén:

* ingyenes jogi tanácsadást nyújt az alapvető jogaikban sérelmet szenvedett betegek és drogfogyasztók számára, valamint felvilágosítást ad adatvédelmi kérdésekben
* precedens jellegű ügyekben ingyenes jogi képviseletet biztosít betegek, kábítószerfogyasztók, valamint adatvédelmi jogaikban sérelmet szenvedett személyek részére

Jogsegélyszolgálatunk 1995 óta működik, melyet eddig mintegy négyezren kerestek fel. Vannak, akik csak a jogi helyzetet szeretnék megismerni, vannak, akiket súlyos sérelmek értek.
Irodánkban a hét minden napján telefonon válaszolunk a témáinhoz tartozó jogi kérdésekre. Az ügyfélfogadáson ügyvéd munkatársaink fogadják az arra rászorulókat. Az egyszerűbb esetekben szóbeli tájékoztatást adunk a jogszabályokról és a szakmai tapasztalatainkról. Olykor az ügy jellege miatt más jogvédő szervezetet vagy ügyvédet ajánlunk a hozzánk fordulónak. Számos esetben pedig ügyvédeink vállalják a jogi képviseletet: védelmet a büntetőeljárásban, beadványok megírását, képviseletet a bíróságokon.

A TASZ a jogfejlesztő tevékenysége során:

kezdeményezi jogszabályok megalkotását, módosítását, a jogalkalmazási gyakorlat megváltoztatását

* felhívja a figyelmet az emberi jogi szempontok érvényesítésére a jogszabályok szakmai előkészítése során
* megjelenteti a TASZ-álláspont című kiadványt a törvényjavaslatok parlamenti vitájakor
* együttműködik a hazai és külföldi emberi jogi szervezetekkel

Jogfejlesztő tevékenységünk lényege, hogy a szabadságjogokat sértő jogszabályok megváltoztatása, illetve új törvények megalkotása érdekében lépünk fel, a hatóságok jogsértő gyakorlatát bíráljuk. Szakvélemények elkészítésével bekapcsolódunk a jogalkotási folyamatba, beadványokkal fordulunk a különböző állami fórumokhoz. A tevékenységi körünkbe eső új jogszabályok megalkotását folyamatosan nyomon követjük. A TASZ Álláspontok kialakításakor az adott téma elismert szakértőivel konzultálunk.

A TASZ a nyilvánosság előtt:

a jelentősebb jogesetekről tájékoztatja a közvéleményt (ügyfeleinek anonimitást biztosít)

* tájékoztató kiadványokat készít jogpolitikai kérdésekben
* működéséről összefoglaló kiadványokat ad ki
* tevékenységéről információkat közöl az Internet-honlapján
* vitafórumokat rendez adatvédelmi, betegjogi, drogpolitikai kérdésekben

Munkatársaink gyakran nyilatkoznak újságokban, szerepelnek tévévitákban. Az általunk képviselt témákban rendszeresen vállalunk előadásokat nemzetközi és hazai konferenciákon, képzéseken. Témáink hosszabb kifejtésére tanulmányokat jelentetünk meg szakfolyóiratokban.
Olyan nemzetközileg elismert szervezetekkel kerültünk rendszeres kapcsolatba, mint az American Civil Liberties Union, az információszabadságért szerveződött angliai Campaign for Freedom of Information, az ártalomcsökkentő drogpolitikát hirdető Drug Policy Foundation, a kelet-európai jogfejlesztő szervezeteket egybekapcsoló Public Interest Law Initiative. Ezenfelül sikerült a környező kelet-európai országokban is partner szervezetekre találnunk.

Rólunk címszavakban

Szakterületek

Adatvédelem Alkotmányjog Civil szervezetek joga Környezetvédelmi jog

Társaság a Szabadságjogokért - Elérhetőségek

E-mail cím: tasz@tasz.hu

Kapcsolatfelvétel a céggel