Arsboni Kft. „Nagy Arsboni Piackvíz” Nyereményjáték
Részvételi- és Játékszabályzat

 1. A Szervező

Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője az Arsboni Kft. (1052 Budapest, Aranykéz u. 2. félemelet 3., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-283611, a továbbiakban: „Szervező”).

 1. A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden nagykorú, cselekvőképes magyar és európai uniós állampolgár részt vehet.

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti – közeli hozzátartozói.

 1. A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos honlapján keresztül szervezi meg, az erre a célra létrehozott Játékfelületen (https://www.karrier.arsboni.hu/2018/10/10/nagy_arsboni_piackviz/)

3.2. A Játék 2018. az első foruló kvízkérdéseinek publikálásától 2018. november 25. napjáig tart. A Játék három turnusból áll: az első turnus az első foruló kvízkérdéseinek publikálásától 2018. november 12. 12:00 óráig; a második turnus 2018. november 12. 12:00 órától 2018. november 19. 12:00 óráig; a harmadik turnus 2018. november 19. 12:00 órától 2018. november 25. 23:59 percig tart.

3.3. A Játék három turnusában három különböző kérdéssorozat válik elérhetővé. A Játék három turnusában továbbá ideiglenesen elérhetővé válik egy-egy bónuszkérdés, ami csak az adott turnus ideje alatt válaszolható meg. A bónuszkérdések kivételével a három turnus kérdései a turnus végével is elérhetők és megválaszolhatók.

3.4 A Játék során a Játékfelületen megjelenített kvízkérdések helyes megválaszolásával pontok gyűjthetők (helyes válasz: 10 pont; helytelen válasz: 0 pont; bónuszkérdés: 5 pont). A Játék végén a Játékosok pontszámait manuálisan összesítjük. A Játékosokat a kvíz kitöltésekor megadott e-mail címük alapján azonosítjuk.

3.5. A Fődíjat a Játék során legmagasabb összpontszámot elérő Játékos szerzi meg. Amennyiben több Játékos éri el a legmagasabb összpontszámot, a Szervező sorsolás útján állapítja meg a Fődíj Nyertesét. A további díjak a ki nem sorsolt legjobb pontszámot elérő Játékosok között kerülnek kiosztásra.

3.6. A helyes válaszok közzétételére, és a Fődíj Nyertesének értesítésére 2018. november 26-án kerül sor. A Fődíj Nyertesét a Szervező a Fődíj Nyertese által megadott e-mail címen, valamint, amennyiben rendelkezésre bocsátotta telefonszámát, telefonon keresztül haladéktalanul értesíti. Amennyiben a Fődíj Nyertese az értesítéstől számított 24 órán belül nem jelentkezik nyereményéért, vagy a Fődíj tárgyát képező gálán nem tud, vagy nem kíván részt venni, a nyeremény átadását a Szervező az összpontszámban vagy sorrendben következő Játékos részére bonyolítja le egyező módon.

3.7. A további díjak nyerteseinek megállapítására és értesítésükre 2018. november 27-én kerül sor. A További Nyertest a Szervező a További Nyertes által megadott e-mail címen keresztül értesíti. Amennyiben a További Nyertes az értesítéstől számított öt napon belül nem jelentkezik a nyereményéért, a nyeremény átadását a Szervező az összpontszámban vagy sorrendben következő Játékos részére bonyolítja le egyező módon.

3.8. A Szervező a fentieken kívül véletlenszerűen kisorsol öt darab kétszemélyes Arsboni Lawtech Meetup belépőt azon Játékosok között, akik a Játék mindhárom turnusában részt vettek, az általuk elért pontszámtól függetlenül.

 1. A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja az a nap, amikor a Szervező az első forduló kérdéseit közzéteszi.

A Játék zárónapja: 2018. november 25. 23:59 óra.

 1. Sorsolás

A Fődíj sorsolásának időpontja: 2018. november 26. 12:00 óra.

A további díjak sorsolásának időpontja: 2018. november 27. 12:00 óra.

 1. Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3. szakaszban meghatározottak szerint:

 1. a) Fődíj:

Két fő részére szóló meghívó a 2018-as Wolters Kluwer Jogászdíj Gálára

 1. b) További díjak:
 2. Két fő részére szóló napijegy az V. Wolters Kluwer Polgári Jogi és Eljárásjogi Konferenciára (2019. április 10. vagy 11.)
 3. Egyéves Prémium JogtárMobil előfizetés
 4. Könyvcsomag az alábbi tartalommal:

Nagy Adrienn – Wopera Zsuzsa (szerk.): Polgári eljárásjog I. Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2018.

Nagy Adrienn – Wopera Zsuzsa (szerk.): Polgári eljárásjog II. Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2018.

 1. c) Arsboni Lawtech Meetup belépő:

Öt darab kétszemélyes belépőjegy, amely felhasználható bármelyik, a jövőben megrendezésre kerülő Arsboni Lawtech Meetup eseményre.

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható (ide nem értve a két főre szóló nyeremények esetében a nyertesen kívüli résztvevő esetkörét). A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.4. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a hivatalos honlapján, valamint értesíti a Játékosokat az általuk megadott e-mail címen. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 1. Adatkezelés

7.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

7.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

7.3. Az Arsboni Kft. (1052 Budapest, Aranykéz u. 2. félemelet 3., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-283611, e-mail cím: arsboni@arsboni.hu, a továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a 8.4. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha Nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán és honlapján. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

7.4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja

Az Adatkezelő kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat).

(1) A Játékban való részvétel

A Játékban való részételhez az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

e-mail cím

Az adatkezelés célja: a Játékos Játékban szerzett pontjainak vezetése, összesítése, a Játékos azonosítása, a Játékossal való kapcsolatfelvétel nyertessége esetén, a Játékossal való kapcsolatfelvétel a Játékkal kapcsolatos rendkívüli információ közlésére

A Játékban való részvételhez opcionálisan az alábbi személyes adatok is megadhatók:

név

telefonszám

(2) A Nyertessel kapcsolatos adatkezelés

A Nyertes alábbi személyes adatait kezeli az Adatkezelő:

név

e-mail cím

telefonszám

Az adatkezelés célja: a Nyertessel való kapcsolatfelvétel, a nyeremények átadásának lebonyolítása, a Nyertes nevének publikálása az Adatkezelő hivatalos Facebook oldalán és honlapján

7.5. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő jogosult az Ön 7.4. pontban megadott Személyes Adatait a 7.4. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.

7.6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

7.7. Hozzájárulás visszavonása

A Játékos bármikor, ingyenesen, indokolás nélkül kérheti nyilvántartásunkból adatainak törlését, amelyet öt munkanapon belül tudunk végrehajtani. A Játékos a visszavonó nyilatkozatot megteheti:

az Adatkezelő e-mail címére küldött üzenetben

 1. Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését. Jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

 1. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

10.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 1. Záró rendelkezések

11.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak megfelelően használható fel.

 

Arsboni Kft. „Nagy Arsboni Piackvíz” Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat

 1. A Szervező

Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője az Arsboni Kft. (1052 Budapest, Aranykéz u. 2. félemelet 3., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-283611, a továbbiakban: „Szervező”).

 1. A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden nagykorú, cselekvőképes magyar és európai uniós állampolgár részt vehet.

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti – közeli hozzátartozói.

 1. A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos honlapján keresztül szervezi meg, az erre a célra létrehozott Játékfelületen (https://www.karrier.arsboni.hu/2018/10/10/nagy_arsboni_piackviz/)

3.2. A Játék 2018. az első foruló kvízkérdéseinek publikálásától 2018. november 25. napjáig tart. A Játék három turnusból áll: az első turnus az első foruló kvízkérdéseinek publikálásától 2018. november 12. 12:00 óráig; a második turnus 2018. november 12. 12:00 órától 2018. november 19. 12:00 óráig; a harmadik turnus 2018. november 19. 12:00 órától 2018. november 25. 23:59 percig tart.

3.3. A Játék három turnusában három különböző kérdéssorozat válik elérhetővé. A Játék három turnusában továbbá ideiglenesen elérhetővé válik egy-egy bónuszkérdés, ami csak az adott turnus ideje alatt válaszolható meg. A bónuszkérdések kivételével a három turnus kérdései a turnus végével is elérhetők és megválaszolhatók.

3.4 A Játék során a Játékfelületen megjelenített kvízkérdések helyes megválaszolásával pontok gyűjthetők (helyes válasz: 10 pont; helytelen válasz: 0 pont; bónuszkérdés: 5 pont). A Játék végén a Játékosok pontszámait manuálisan összesítjük. A Játékosokat a kvíz kitöltésekor megadott e-mail címük alapján azonosítjuk.

3.5. A Fődíjat a Játék során legmagasabb összpontszámot elérő Játékos szerzi meg. Amennyiben több Játékos éri el a legmagasabb összpontszámot, a Szervező sorsolás útján állapítja meg a Fődíj Nyertesét. A további díjak a ki nem sorsolt legjobb pontszámot elérő Játékosok között kerülnek kiosztásra.

3.6. A helyes válaszok közzétételére, és a Fődíj Nyertesének értesítésére 2018. november 26-án kerül sor. A Fődíj Nyertesét a Szervező a Fődíj Nyertese által megadott e-mail címen, valamint, amennyiben rendelkezésre bocsátotta telefonszámát, telefonon keresztül haladéktalanul értesíti. Amennyiben a Fődíj Nyertese az értesítéstől számított 24 órán belül nem jelentkezik nyereményéért, vagy a Fődíj tárgyát képező gálán nem tud, vagy nem kíván részt venni, a nyeremény átadását a Szervező az összpontszámban vagy sorrendben következő Játékos részére bonyolítja le egyező módon.

3.7. A további díjak nyerteseinek megállapítására és értesítésükre 2018. november 27-én kerül sor. A További Nyertest a Szervező a További Nyertes által megadott e-mail címen keresztül értesíti. Amennyiben a További Nyertes az értesítéstől számított öt napon belül nem jelentkezik a nyereményéért, a nyeremény átadását a Szervező az összpontszámban vagy sorrendben következő Játékos részére bonyolítja le egyező módon.

3.8. A Szervező a fentieken kívül véletlenszerűen kisorsol 10 darab kétszemélyes Arsboni Lawtech Meetup belépőt azon Játékosok között, akik a Játék mindhárom turnusában részt vettek, az általuk elért pontszámtól függetlenül. A sorsolásban csak azok a játékosok vesznek részt, akik az azonosításukat lehetővé tévő minimális adatokat megadták.

 1. A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja az a nap, amikor a Szervező az első forduló kérdéseit közzéteszi.

A Játék zárónapja: 2018. november 25. 23:59 óra.

 1. Sorsolás

A Fődíj sorsolásának időpontja: 2018. november 26. 12:00 óra.

A további díjak sorsolásának időpontja: 2018. november 27. 12:00 óra.

 1. Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3. szakaszban meghatározottak szerint:

 1. a) Fődíj:

Két fő részére szóló meghívó a 2018-as Wolters Kluwer Jogászdíj Gálára

 1. b) További díjak:
 2. Két fő részére szóló napijegy az V. Wolters Kluwer Polgári Jogi és Eljárásjogi Konferenciára (2019. április 10. vagy 11.)
 3. Egyéves Prémium JogtárMobil előfizetés
 4. Könyvcsomag az alábbi tartalommal:

Nagy Adrienn – Wopera Zsuzsa (szerk.): Polgári eljárásjog I. Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2018.

Nagy Adrienn – Wopera Zsuzsa (szerk.): Polgári eljárásjog II. Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2018.

 1. c) Arsboni Lawtech Meetup belépő:

Öt darab kétszemélyes belépőjegy, amely felhasználható bármelyik, a jövőben megrendezésre kerülő Arsboni Lawtech Meetup eseményre.

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható (ide nem értve a két főre szóló nyeremények esetében a nyertesen kívüli résztvevő esetkörét). A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.4. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a hivatalos honlapján, valamint értesíti a Játékosokat az általuk megadott e-mail címen. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 1. Adatkezelés

7.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

7.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

7.3. Az Arsboni Kft. (1052 Budapest, Aranykéz u. 2. félemelet 3., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-283611, e-mail cím: arsboni@arsboni.hu, a továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a 8.4. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha Nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán és honlapján. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

7.4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja

Az Adatkezelő kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat).

(1) A Játékban való részvétel

A Játékban való részételhez az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

e-mail cím

Az adatkezelés célja: a Játékos Játékban szerzett pontjainak vezetése, összesítése, a Játékos azonosítása, a Játékossal való kapcsolatfelvétel nyertessége esetén, a Játékossal való kapcsolatfelvétel a Játékkal kapcsolatos rendkívüli információ közlésére

A Játékban való részvételhez opcionálisan az alábbi személyes adatok is megadhatók:

név

telefonszám

(2) A Nyertessel kapcsolatos adatkezelés

A Nyertes alábbi személyes adatait kezeli az Adatkezelő:

név

e-mail cím

telefonszám

Az adatkezelés célja: a Nyertessel való kapcsolatfelvétel, a nyeremények átadásának lebonyolítása, a Nyertes nevének publikálása az Adatkezelő hivatalos Facebook oldalán és honlapján

7.5. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő jogosult az Ön 7.4. pontban megadott Személyes Adatait a 7.4. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.

7.6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

7.7. Hozzájárulás visszavonása

A Játékos bármikor, ingyenesen, indokolás nélkül kérheti nyilvántartásunkból adatainak törlését, amelyet öt munkanapon belül tudunk végrehajtani. A Játékos a visszavonó nyilatkozatot megteheti:

az Adatkezelő e-mail címére küldött üzenetben

 1. Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését. Jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

 1. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

10.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 1. Záró rendelkezések

11.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak megfelelően használható fel.